Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor terbeschikkingstelling van evenementen- en cateringruimtes

Toepassing en afdwingbaarheid van algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die worden uitgevoerd door de Club van Lotharingen en haar eventuele onderaannemers. Alle reservaties van ruimtes en catering impliceert dat de Klant deze algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud naleeft.
 Ze vormen de overeenkomst die de partijen verbindt, met uitzondering van alle voorwaarden van de Klant en onverminderd de bijzondere voorwaarden in de offerte. Enige afwijking van de algemene voorwaarden is verboden, behalve met schriftelijke toestemming van de Club van Lotharingen.

 

Offertes & Opties :

De offertes & opties (hierna de Offertes) voor de verhuur van ruimtes en ondersteunende diensten zijn geldig voor een periode van 10 kalenderdagen. De Offertes zijn gedefinieerd op basis van de gekozen ruimte, de cateringformule en het aantal gasten dat wordt bepaald door de Klant, behoudens de aanpassingen met inachtneming van deze algemene voorwaarden. De Offertes moeten worden bevestigd binnen 10 kalenderdagen na uitgifte door de Offerte terug te zenden en de algemene voorwaarden ter goedkeuring te ondertekenen.

Op het einde van deze termijn, en zonder schriftelijke bevestiging van de Klant, heeft de Club van Lotharingen het recht om de Offertes te annuleren zonder voorafgaande kennisgeving.

 

Bevestiging van de reservatie :

Een voorschot met een waarde van 70% van het bedrag van de Offerte zal worden gefactureerd aan de klant, na ontvangst van zijn/haar schriftelijke bevestiging van de Offerte met inbegrip van de ondertekende algemene voorwaarden. De vertraging van de betaling voor het voorschot is 10 kalenderdagen. De reservatie wordt alleen bevestigd wanneer het voorschot werd ontvangen.

De Club van Lotharingen behoudt zich het recht om, naar eigen goeddunken, het volledige bedrag in vooruitbetaling te eisen.

Als het gevraagde voorschot niet wordt ontvangen binnen de overeengekomen termijn, dan bevestigt de Club van Lotharingen de reservatie niet en hebben ze het recht om de gereserveerde datum(s) van de Klant te annuleren, volledig en zonder ingebrekestelling, onverminderd de toepassing van de annulatievoorwaarden hieronder beschreven, in voorkomend geval.

 

Prijs :

De tarieven in de Offerte zijn uitgedrukt in euro, btw inbegrepen. Ze zijn onderhevig aan wijzigingen als er een prijsstijging van grondstoffen, materieel of lonen plaatsvindt voordat de Offerte wordt uitgevoerd, zonder dat deze prijsstijging 15% hoger is dan het bedrag van de geaccepteerde Offerte. Deze zullen ook worden aangepast met betrekking tot de algemene voorwaarden in functie van het definitieve aantal gasten en de overeengekomen formule.

 

Annulatievoorwaarden :

Als de Klant een reservatie annuleert, dan moet hij/zij de Club van Lotharingen hiervan op de hoogte brengen voor bevestiging van ontvangst.

In dit geval, zal de Club van Lotharingen het volgende factureren : 

 

·                    Geen kosten als de aanvraag tot annulering werd meegedeeld en aanvaard door de Club van Lotharingen binnen de 60 kalenderdagen voor de datum van het evenement.

·                    Een vrijwaring van 50% van de prijs voor de verhuur van ruimtes als de annulering werd meegedeeld en aanvaard door de Club van Lotharingen binnen de 40 en 60 kalenderdagen voor de datum van het evenement.

·                    Een vrijwaring van 70% van de prijs voor de verhuur van ruimtes als de annulering werd meegedeeld en aanvaard door de Club van Lotharingen binnen de 39 en 30 kalenderdagen voor de datum van het evenement.

·                    Een vrijwaring van 100% van de prijs voor de verhuur van ruimtes als de annulering werd meegedeeld en aanvaard door de Club van Lotharingen binnen de 29 en 14 kalenderdagen voor de datum van het evenement.

·                    Een vrijwaring van 100% van de totale Offerte, behalve catering, als de annulering werd meegedeeld en aanvaard door de Club van Lotharingen binnen de 13 en 7 kalenderdagen voor de datum van het evenement.

·                    Een vrijwaring van 100% van de totale Offerte als de annulering werd meegedeeld en aanvaard door de Club van Lotharingen binnen de 6 kalenderdagen voor de datum van het evenement en de dag van het evenement zelf.

 

Catering & Verloop :

De catering wordt exclusief geleverd door de Club van Lotharingen en/of zijn exclusieve dienstverlener ‘JML’.

De restaurantprestaties voor klanten die een specifieke keuken nodig hebben (koosjer gerechten), kunnen worden geleverd door een andere leverancier dan JML. In dat geval is de klant een gebruiksrecht voor de keuken en de infrastructuur verschuldigd. Dat bedraagt 5 euro per persoon (exclusief BTW) voor een drink of een walking dinner en 10 euro per persoon (excl. BTW) bij een maaltijd aan tafel. JML zal dit bedrag doorrekenen aan de andere leverancier.

De klant kan een beroep doen op de diensten van een ander bedrijf dan JML als hij dat uitdrukkelijk aanvraagt. JML zal dan een schadeloosstelling van 20% op het bedrag van de uiteindelijke factuur door het derde bedrijf aanrekenen (BTW inbegrepen). Bij de betaling van deze som zal JML een kwitantie uitschrijven ten voordele van de Klant van de Club, zodat die het document kan opnemen in zijn boekhouding.

De Klant moet de keuze van het menu en de gekozen formule schriftelijk meedelen aan de Club van Lotharingen binnen 14 kalenderdagen voor de datum van het evenement. De keuze van het menu en de gekozen formule door de Klant zijn hetzelfde voor alle personen die deelnemen aan het evenement.

Het exact aantal personen moet schriftelijk of per mail worden bevestigd binnen 72 uur voor het evenement. Het aantal personen dat schriftelijk wordt bevestigd, zal het minimale aantal zijn waarvoor u wordt gefactureerd.

De Club van Lotharingen kan niet garanderen dat extra gasten bij aanvragen binnen 48 uur voor de datum van het evenement worden aanvaard, maar zal alles in het werk stellen om aan de vraag van de Klant te voldoen, in voorkomend geval met een aanvullende factuur van 25% per gast bovenop de Offerte.

In het geval dat, zonder dat de Club van Lotharingen hiervan op de hoogte werd gesteld in de voorwaarden die hierboven zijn vermeld, en het aantal gasten hoger is dan het aantal bevestigde gasten door de Klant, dan aanvaardt de klant dat de extra gasten zullen worden gefactureerd tegen het overeengekomen bedrag in de Offerte of bij latere bevestigingsmails, vermeerderd met 50%.

Op de dag van het evenement moet de Klant de dienstregeling naleven die werd overeengekomen tussen de Partijen, om zo een goed dienstverloop te garanderen voor de keuken van de Club van Lotharingen of Restauration Nouvelle.

In geval de Klant meer dan een uur te laat is, dan behoudt de Club van Lotharingen zich het recht om het evenement te annuleren. De contractuele verplichtingen van de Klant blijven van toepassing en de Offerte zal worden gefactureerd aan de Klant.

 

Geluid :

De Klant verbindt zich ertoe om de gehuurde ruimtes te respecteren en te laten respecteren door zijn gasten, maar ook de omgeving.

 

Intellectuele Rechten :

De klant verbindt zich ertoe om alle vergoedingen, belastingen, enz. na te leven en te betalen met betrekking tot intellectuele rechten en alles gelieerd aan alle verleende ondersteuning tijdens het evenement van de Klant zoals SABAM of de Billijke vergoeding.

 

Betalingsregeling :

De afrekening van het evenement zal worden uitgevoerd door de Club van Lotharingen binnen de 14 kalenderdagen na de datum van het evenement en er zal een eindfactuur worden opgesteld.

Tenzij anders wordt overeengekomen, zijn alle facturen van de Club van Lotharingen betaalbaar bij ontvangst. Als facturen niet worden betaald binnen de termijn, brengt dit volledig en zonder voorafgaande ingebrekestelling een vertragingsrente van 12% per jaar met zich mee, berekend per maand of een gedeelte daarvan.

Bovendien worden alle facturen, die niet zijn betaald in de maand volgend op de looptijd, vermeerderd met een toeslag zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, van 12% met een minimum van 50 €, uit hoofde van een conventionele clausule, onverminderd interesten of gerechtelijke kosten.

 

Solidariteit :

Als de factuur, op vraag van de Klant, namens iemand anders is, dan zijn de Klant en de derde gezamenlijk aansprakelijk voor de betaling ervan en de uitvoering van andere verbintenissen vloeit voort uit deze algemene voorwaarden.

 

Beëindiging van overeenkomst :

In geval waarin de Klant de algemene voorwaarden niet naleeft en/ of tekortschiet in zijn verplichtingen. De Club van Lotharingen behoudt zich het recht om te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de overeenkomst te beëindigen, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige schadevergoeding moet worden betaald aan de Klant. In tegendeel, in geval de Klant tekortschiet, moet hij/zij nog altijd het bedrag van de Offerte betalen. In elk geval blijven de reeds gestorte bedragen of bedragen verschuldigd op de einddatum van het contract in naam van de Club van Lotharingen, onverminderd aanvullende schadeloosstellingen.

 

Verantwoordelijkheid :

De Club van Lotharingen is niet aansprakelijk voor alle gevolgen, direct of indirect, van toevallige omstandigheden of overmacht, die de uitvoering van de overeenkomst kunnen hinderen of belemmeren.

In geval van overmacht wordt de uitvoering van de contractuele verplichtingen van de Club van Lotharingen opgeschort.

Overmacht is enige gebeurtenis onafhankelijk van de bereidheid van de Club van Lotharingen die de realisatie van een evenement of een dienst gevraagd en bevestigd door de Klant belemmert.

Deze behoren ook tot overmacht: volledige of gedeeltelijke stakingen die de goede werking van de Club van Lotharingen of haar leveranciers, onderaannemers of vervoerders verstoort, maar ook vervoersonderbrekingen, onderbreking van energietoevoer en grondstoffen.

De Club van Lotharingen aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade van elke aard die de goederen van de Klant of van zijn gasten kan beschadigen, behalve bij opzettelijke fout van de Club van Lotharingen.

De klant is verantwoordelijk voor alle schade veroorzaakt aan gebruikte ruimtes, maar ook cateringmateriaal die wordt vastgesteld na het evenement. En in voorkomend geval kan de Club van Lotharingen een verzekeringsverklaring vragen aan de klant die nodig is voor de organisatie van het evenement van de Klant. De Club van Lotharingen behoudt zich het recht om het evenement te weigeren indien de Klant deze verplichting niet naleeft.

 

Klachten

Elke klacht is ontvankelijk als deze binnen de 8 dagen na verzending van de factuur schriftelijk naar ons wordt verstuurd. Een klant kan in ieder geval geen opschorting van betaling rechtvaardigen. In geval waarin een klacht gegrond is, kan de verantwoordelijkheid van de Club van Lotharingen de waarde van de Offerte niet overschrijden.

 

Verzameling van persoonlijke gegevens

De Club van Lotharingen verzamelt uw persoonlijke gegevens om de dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren die het voorwerp uitmaakt van de algemene voorwaarden en conform de privacyverklaring die beschikbaar is op de website www.cl.be.

 

Verwerping

De afwezigheid van een clausule in deze algemene voorwaarden kan niet worden geïnterpreteerd als een verwerping van de Club van Lotharingen.

 

Nietigheid

De eventuele nietigheid van een clausule in de algemene voorwaarden wijzigt de geldigheid niet van andere bepalingen. De twee Partijen verplichten zich ertoe om een nieuw artikel te definiëren en het voorgaande te corrigeren of vervangen.

 

Geschil

Alle geschillen met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van de algemene voorwaarden zullen worden beslecht door het Belgische recht en onder toezicht van de Franstalige Rechtbank van het Arrondissement Brussel.