Voorstelling

Concept

De Club werd opgericht in 1998 en ze richt zich tot leden uit de twee grootste taalgemeenschappen die ons land rijk is.

Het gaat om een ontmoetings- en netwerkplaats voor bedrijfsleiders uit de openbare en privésector, vrije beroepen en grote namen uit de academische en politieke wereld.

De Club biedt deze pluridisciplinaire gemeenschap een tool om uitwisselingen te bevorderen via gevarieerde activiteiten die werk en vrijetijd combineren op een uitzonderlijke plaats.

Dankzij de combinatie van het uitstekende restaurant, het zomerterras en de bar zijn alle types ontmoetingen mogelijk, zowel kleinschalige en face-to-face meetings als grote events met 1000 gasten of andere gelegenheden waarvoor de moduleerbare twaalf salons geschikt zijn. Deze laatste (van 6 tot 32 couverts rond een enkele tafel) kunnen voor een lunch, diner of ontbijt worden geprivatiseerd ter attentie van een enkel lid en zijn gasten.

De leden genieten een groot aantal gratis voordelen en worden regelmatig uitgenodigd voor tal van evenementen.

De Club is dus een open, maar georganiseerde plaats die alle details beheert en beheerst. Zo zullen gastronomische diners, banketten, eenvoudige lunches, uitzonderlijke evenementen, directieseminaries of grote conferenties altijd in dezelfde homogene kwalitatieve context verlopen. De leden voelen zich gewoon thuis bij de Club en kunnen er rekenen op alle aandacht die ze nodig hebben om hun ontmoetingen efficiënt te laten verlopen.

De medewerkers

Directie

Isabelle Simon
Algemeen directeur

Memberships & Sponsors

Eric Degand
Public Relations Manager

Communication

Vincianne Delvigne
Business Development Manager

Communicatie

Hélène Lebailly
Communicatie verantwoordelijke

Communicatie

Nancy van den Berghe
Grafisme

Administratie

Magaly Bonsen
Administratie en financiën

Secretariaat en event

Vanessa d'Hennezel
Evening Events coordinator

Onthaal

Magali Peers de Nieuwburgh
Administration

Restaurant

Eyup Devre

Supply office

Emine Devre
Onderhoud

Restaurant

Ludovic, Pablo, Gilles, Daniel et Richard
keuken team

Restaurant

Henry - Céline
Restaurant team

De kapiteins

Hugues de Bellefroid
Kapitein Classic cars

Jean-Michel Detry
Kapitein Classic cars

Sébastien Gillain
Kapitein Moto

Patrick Baar
Kapitein Bridge

Alain Lenz
Kapitein Jacht en visserij

Frédéric Wauthier
Kapitein Tennis

Guy Cayron
Kapitein Zeilen

Philippe Mercelis
Kapitein Golf

Businesstafels

Luc Deleuze
Vastgoedtafel

Yves Colot
Financiële tafel

Edouard Nouvellon
Financiële tafel

Valérie-Anne de Brauwere
Juridische tafel

Edouard Cambier
Media & innovation tafel

Raad van bestuur

Herman Craeninckx
Voorzitter

Charles-Albert Peers de Nieuwburgh
Vice-voorzitter

Michel Eeckhout
Administrateur

Virginie Taittinger
Administrateur

Willem Wynaendts
Administrateur

Virtuele tour

Onze geschiedenis

De Club van Lotharingen zag het levenslicht in Ukkel tijdens de lente van 1998. Ze werd gesticht als vzw door een groep private partners en boven het doopvont gehouden met de steun van enkele gezagsdragers binnen de economische en financiële wereld, zowel uit de Franstalige als uit de Nederlandstalige gemeenschap.

Twaalf jaar later, op 30 augustus 2010, werd de Club opnieuw geboren en nam ze haar intrek in haar nieuwe zetel in het centrum van de stad, meer bepaald in het Paleis van de Prinsen de Merode.

He paleis van de prinsen de Merode

In het hart van de « city »  werd het voormalige paleis van de prinsen de Merode (2800 m² groot, tegenover 800 m² in Fond’Roy) het onderwerp van een weelderige renovatie en aanzienlijke verbouwingen, aanpassingen aan de bijzondere behoeften van onze leden.

In dit leengoed van het hertogdom Brabant (reeds sinds de Middeleeuwen) lieten hertog Alexandre de Bournonville en zijn echtgenote Anne de Melun in 1618 verscheidene gebouwen aan de « Wollen Dries » (de huidige Wolstraat), die in hun bezit waren, verbouwen tot een omvangrijk paleis in Renaissancestijl. Tijdens de 18e eeuw verkochten de erfgenamen van de hertog van Bournonville het goed wederom aan de graven, de latere prinsen, van de Merode, die het op hun beurt in 1954 verkochten aan een vastgoedmaatschappij. Laatstgenoemde vertrouwde in 2008 de sleutels van dit uitzonderlijke erfgoed toe aan de Club van Lotharingen, zich wel bewust van het feit dat deze stichting het best in staat zou zijn het paleis van Bournonville zijn vroegere luister weer terug te geven.

Het paleis van Bournonville heeft zijn stempel gedrukt op de geschiedenis van de beeldende kunst. Gedurende verschillende tijdperken kende het verschillende bewoners, die geen onbekenden zijn in de geschiedenisboeken: Marie de Médicis en Olympe Mancini, moeder van prins Eugène van Savoye, aan het begin van de 17e eeuw en, aan het eind van dezelfde eeuw, de graaf van Koblenz en de prins van Starhenberg die tijdens het Oostenrijkse bewind van de 18e eeuw het land bestuurden.

Statuten

Artikel 1: Benaming - Duur

De vennootschap is genaamd “Cercle de Lorraine – Club van Lotharingen”. Deze benaming zal noodzakelijkerwijze moeten worden voorafgegaan of gevolgd door de afkorting “ASBL” of “VZW”. De afgekorte benamingen van de vereniging die afzonderlijk en zonder onderscheid kunnen gebruikt worden zijn “Cercle de Lorraine” en “Club van Lotharingen”. 

De vereniging wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 2: Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement Brussel, Poelaertplein 6 in 1000 Brussel.

Op beslissing van de raad van bestuur kan zij beschikken over uitbatingszetels gevestigd in andere plaatsen gelegen in België.

Enkel de algemene vergadering kan het adres van de maatschappelijke zetel wijzigen.

Artikel 3: Oogmerk en activiteit

Het belangeloze doel beoogd door de vennootschap bestaat erin om deel te nemen, door elk middel dat zij nuttig zal achten, aan de ontwikkeling van de interprofessionele banden die bestaan tussen de beoefenaars van vrije beroepen en/of bedrijfsleiders waarvan de voornaamste activiteit wordt uitgeoefend op Belgisch grondgebied. 

De vereniging zal eveneens als belangeloos doel hebben deel te nemen, door elk middel dat zij nuttig zal achten, aan het behoud en de verfraaiing van alle opmerkelijke historische of hedendaagse onroerende goederen, teneinde bij te dragen tot hun behoud, restauratie alsook tot de culturele uitstraling van het patrimonium.

Teneinde hiertoe de noodzakelijke middelen te verzamelen zal de vereniging als activiteit de organisatie hebben van een club gelegen in België. Deze club zal haar activiteiten uitoefenen onder de benamingen “Cercle de Lorraine” en/of  “Club van Lotharingen”. 

De vereniging kan alle handelingen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel. Zij kan eveneens haar medewerking verlenen tot en deelnemen aan elke gelijkaardige activiteit.

Artikel 4: Zetelende leden

Het minimum aantal werkende leden kan niet lager zijn dan drie.

Zijn werkende leden : alle personen toegelaten in deze hoedanigheid bij beslissing van de algemene vergadering met de gekwalificeerde meerderheid van 75 % van de stemmen.

 

Artikel 5: Leden

Er worden twee categorieën leden gecreëerd : 

-        gewone leden en

-        ereleden.

1. Is lid iedere persoon toegelaten in deze hoedanigheid bij beslissing van de raad van bestuur of van het orgaan aan wie de raad van bestuur deze functie mag afvaardigen. Hij of zij zal de titel dragen van “lid van de Club van Lotharingen”. 

2. Is erelid iedere persoon aangenomen in deze hoedanigheid bij beslissing van de raad van bestuur. Hij of zij zal de titel dragen van “erelid van de Club van Lotharingen”. 

De raad van bestuur van de vereniging kan overigens onder de ereleden, omwille van redenen die zij vastlegt, bepaalde personen aanduiden die haar opmerkelijk voorkomen door hun eerbiedwaardigheid of hun inzet in de verdediging van haar waarden en hun de titel toekennen van Voorzitter van de Club van Lotharingen en vice-voorzitter van de Club van Lotharingen. 

De leden, de ereleden, Voorzitter van de Club van Lotharingen en vice-voorzitter van de Club van Lotharingen genieten noch individueel noch gezamenlijk van enige bevoegdheid tot beheer of vertegenwoordiging van de vereniging tenzij protocollair. Zij zijn dan ook geenszins aansprakelijk voor het beheer van de vereniging of hiertoe gehouden, daar de titels die zij dragen uitsluitend eretitels of protocollaire titels zijn.

 

Artikel 6: Toelatingsvoorwaarden voor leden

De aanvaarding van nieuwe toetredende leden is onderworpen aan de volgende formaliteiten of voorwaarden :

 -        indienen op het secretariaat van de vereniging van een aanvraag tot toetreding op het formulier ad hoc;

-        aanvaarding van de kandidatuur door :

 -        de raad van bestuur of het orgaan aan wie deze functie wordt afgevaardigd voor wat betreft een kandidaat lid beoogd onder artikel 5.1. van de statuten;

-        de raad van bestuur voor wat betreft een kandidaat lid beoogd in artikel 5.2. van de statuten.

 De beslissing die wordt genomen met betrekking tot de ingediende kandidaturen mits naleving van wat hierboven is gezegd,  zal genomen worden rekening houdend met de omvang en de bekendheid van de onderneming waar de kandidaat professioneel actief is, het belang van functie die hij of zij er uitoefent alsook zijn bekendheid en zijn eerbiedwaardigheid. 

-        voor de leden beoogd in artikel 5.1. van de statuten, betaling van een eenmalig toegangsrecht dat de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur zou kunnen invoeren. Dit recht kan niet hoger zijn dan 5.000 €, bedrag geïndexeerd op 1 januari van elk jaar op grond van de gezondheidsindex van de consumptieprijzen van de maand oktober 2010. In het geval het bedrag wordt uitgedrukt in een fractie van een euro wordt deze afgerond naar de hogere euro; 

-        voor diezelfde leden de betaling van de jaarlijkse bijdrage waarvan sprake in artikel 9 waarmee zij hun toetreding bekrachtigen tot de statuten en tot het reglement van inwendige orde van de vereniging waarvan zij hun lidmaatschap vragen. 

De betaling van de bijdragen van het toetredend lid brengt de aanvaarding van huidige statuten met zich mee.

Artikel 7: Soevereiniteit van de beslissing tot toelating

De beslissingen betreffende de toetreding of de weigering tot toetreding van het kandidaat lid, van welke aard ook, zijn soeverein en moeten in geen enkel geval en op geen enkele wijze gemotiveerd worden.

Artikel 8: Ontslagen - uitsluitingen

De leden, werkende of gewone leden, tot welke categorie ze ook behoren, zijn vrij om op elk ogenblik uit de vereniging te stappen door schriftelijk hun ontslag te versturen aan de raad van bestuur van de vereniging. Dit ontslag is effectief vanaf de dag van de ontvangst van deze kennisgeving. Het pro rata deel van het op voorhand betaalde bijdrage door het ontslagnemende toetredende lid wordt hem niet terugbetaald.

De uitsluiting van een werkend lid kan enkel worden uitgesproken op voorstel van de raad van bestuur, door de algemene vergadering die beraadslaagt met een meerderheid van 75 % van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. 

De uitsluiting van een gewoon lid wordt uitgesproken door de raad van bestuur die beraadslaagt met de gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Dit kan ook gebeuren exclusief voor wat betreft de leden beoogd in artikel 5.1. van de statuten en dit in dezelfde vorm, door het orgaan aan wie de raad van bestuur eventueel haar functie tot toelating zou hebben overgedragen. 

Wordt overigens geacht ontslagnemend te zijn het gewone lid dat de jaarlijkse bijdrage die hij of zij moet betalen zoals beoogd in artikel 9 hierboven, niet betaalt. 

In alle gevallen wordt de uitsluiting betekend aan de betrokkene per aangetekend schrijven en treedt deze in werking vanaf de datum van verzending van gezegde brief. 

De beslissingen tot uitsluiting, ongeacht of deze zijn genomen door de raad van bestuur, of door het orgaan waaraan deze haar bevoegdheid heeft overgedragen of door de algemene vergadering, zijn soeverein en moeten in geen geval en op geen enkele wijze gemotiveerd te worden. Het pro rata deel van de bijdrage vooraf betaald door het lid dat wordt uitgesloten, wordt hem terugbetaald vanaf de kennisgeving van zijn uitsluiting.

Artikel 9: Bijdragen

De gewone leden betalen een jaarlijkse bijdrage vastgesteld door de raad van bestuur. Het bedrag van deze bijdrage kan niet hoger zijn dan 5.000 €, bedrag geïndexeerd op 1 januari van elk jaar op grond van de index van de consumptieprijzen van de maand oktober 2010. Ingeval van een fractie van een euro wordt deze afgerond op de hogere euro.

De raad van bestuur kan op basis van vrij door haar vastgelegde criteria tijdelijk of definitief bepaalde toetredende leden vrijstellen van de betaling van de bijdrage.

Artikel 10: De algemene vergadering

De algemene vergadering bestaat enkel uit werkende leden. 

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks op de maatschappelijke zetel gehouden, de vierde donderdag van de maand mei of indien dit een feestdag is, op de onmiddellijk daaropvolgende dag, na oproeping door de voorzitter van de raad van bestuur of de afgevaardigde bestuurder. 

De algemene vergadering kan overigens worden opgeroepen door de raad van bestuur in de gevallen voorzien door de wet of de statuten. Zij moet worden opgeroepen wanneer minstens één vijfde van de effectieve leden hiertoe de vraag indient. 

De algemene vergadering bezit de bevoegdheden die haar door de wet worden toegekend of door huidige statuten. Zij oordeelt over :

-        De wijziging van de statuten

-        de benoeming en de herroeping van de bestuurders en in voorkomend geval van de commissarissen van de rekeningen;

-        het bepalen van de eventuele vergoeding van de commissaris(sen);

-        de toelating, de uitsluiting of de aanvaarding van een werkend lid;

-        de goedkeuring van de jaarrekening van het afgelopen boekjaar en de begroting van het komende boekjaar;

-        de decharge aan de bestuurders, afgevaardigd bestuurder en eventueel commissaris(sen);

-        de vrijwillige ontbinding van de vereniging.

Enkel de werkende leden worden opgeroepen op de algemene vergaderingen. Zij kunnen zich hier enkel laten vertegenwoordigen door een werkend lid. Een werkend lid kan hoogstens twee van zijn collega's vertegenwoordigen.

De oproepingen gebeuren per brief, fax of e-mail, verstuurd minstens 8 dagen vóór de bijeenkomst van de vergadering en bevat de agenda.

Behoudens in gevallen waarin de wet of huidige statuten een bijzondere meerderheid vereisen, worden de beslissingen genomen met gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden.

Ieder werkend lid beschikt over een gelijk stemrecht. In geval van staking der stemmen is deze van de voorzitter doorslaggevend. De voorzitter van de algemene vergadering is de voorzitter van de raad van bestuur of bij gebreke hieraan, het oudste lid aanwezig op de algemene vergadering.

In zoverre de totaliteit van de werkende leden aanwezig is kan de algemene vergadering beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda.

De notulen van de algemene vergaderingen worden neergelegd in een hiertoe voorzien register en worden ondertekend door minstens twee werkende leden. Dit register wordt bewaard op de maatschappelijke zetel van de vereniging waar het kan worden geraadpleegd door de werkende leden, de bestuurders en alle geïnteresseerde derden.

 

Artikel 11: Boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december.

Uitzonderlijk zal het eerste boekjaar aanvangen op 20 november 2010 om te eindigen op 31 december 2011.

Artikel 12: Raad van beheer - bevoegdheden

De vereniging wordt bestuurd door de raad van bestuur die collegiaal optreedt. 

Onverminderd de bepalingen van de wet is de raad van bestuur samengesteld uit minstens drie bestuurders benoemd door de algemene vergadering onder de werkende leden of de leden of buitenstaanders, en door haar herroepbaar. De duurtijd van hun mandaat, vernieuwbaar, wordt vastgelegd op 4 jaar en wordt gratis uitgeoefend.

Iedere bestuurder zal zijn mandaat ter beschikking stellen van de gewone algemene vergadering die volgt onmiddellijk op de datum waarop hij de leeftijd heeft bereikt van 70 jaar. 

De raad duidt onder haar leden een voorzitter aan, een afgevaardigd bestuurder en eventueel een vice-voorzitter, een penningmeester en een secretaris.

De afgevaardigde bestuurder wordt individueel gelast met het dagelijks bestuur en stelt in die hoedanigheid elke daad noodzakelijk voor de goede werking van de vereniging. Zo beschikt hij ondermeer met enkel zijn handtekening, over de bevoegdheid om alle type leningen aan te gaan, om zich borg te stellen, om de vereniging te verbinden als aanlegger of als verweerder voor de rechtbanken en over de bevoegdheid om elk onroerend goed in volle eigendom of in erfpacht door de vereniging te kopen, te verkopen, te verhuren of te hypothekeren. Hij wordt aangeduid binnen de raad van bestuur die hem benoemt en hem herroept. Het bedrag van de eventuele vergoeding wordt vastgelegd door de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor het bestuur en het beheer van de vereniging alsook alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk toegewezen zijn aan de algemene vergadering door de wet of door huidige statuten.

Hij kan overgaan tot de oprichting van verschillende comités waarbij elk is samengesteld uit minstens twee bestuurders :

-        Een “beraadslagingscomité”, gelast met de beraadslaging over de aanvragen tot toetreding van kandidaat leden beoogd in artikel 5.1 van de statuten;

-        Een “audit- en verloningscomité” met als opdracht het controleren van de boekhouding, met nauwe samenwerking met de eventuele commissaris(sen) van de rekeningen en om na te gaan of de vergoedingen van de leidinggevende van de vereniging marktconform zijn.

-        Een “bestedingscomité” dat bevoegd is om aanvragen in te dienen voor de toewijzing van subsidies, hulp, giften, leningen, en steun in het kader van het belangeloze doel van de vereniging. 

De aanbevelingen die worden gedaan door de eventuele “bestemmings-“ en de “audit en verloningscomités” binden de raad van bestuur op geen enkele wijze.

Alle daden die de vereniging binden worden ondertekend, tenzij er een speciale machtiging is van de raad van bestuur, door de afgevaardigde bestuurder die alleen handelt of door twee bestuurders.

De bestuurders moeten hun bevoegdheden niet aantonen ten opzichte van derden.

Iedere overdracht van bevoegdheid voorzien door huidige statuten brengt een machtiging van handtekening met zich mee binnen de limieten van de overgedragen bevoegdheden. 

Behoudens wanneer de wet of huidige statuten anders bepalen, worden de beslissingen van de raad van bestuur genomen met de meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Ingeval van staking der stemmen is deze van de voorzitter, of in zijn afwezigheid, deze van de bestuurder die hem vertegenwoordigt, doorslaggevend. Iedere bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen door een bestuurder. Een bestuurder kan slechts hoogstens twee van zijn collega's vertegenwoordigen.

 De notulen van de raad van bestuur worden neergelegd in een hiertoe voorzien register en ondertekend door minstens twee bestuurders. Dit register wordt bewaard op de maatschappelijke zetel van de vereniging waar het kan worden geraadpleegd door de werkende leden en door de bestuurders.

 

Artikel 13: Vereffening

Ingeval van vereffening van de vereniging zal het eventuele netto actief toegewezen worden aan een rechtspersoon zonder winstgevend doel dat een gelijkaardig doel nastreeft als het hare of bij gebreke hieraan, aan een belangeloos doel dat het meest lijkt op het doel dat de vereniging zal beoogd hebben tijdens haar activiteit.

Ingeval van vrijwillige ontbinding van de vereniging duidt de algemene vergadering de vereffenaar of de vereffenaars aan, bepaalt hun bevoegdheden, legt hun vergoeding vast en kiest de rechtspersoon die het eventuele netto actief in ontvangst zal nemen.

Huishoudelijk reglement & GDPR

Huishoudelijk reglement van de Club

Toegang tot de Club

De toegang tot de Club is voorbehouden voor personen van wie de kandidatuur door het Toezichtscomité is aanvaard, een onafhankelijk orgaan waarvan de leden door de raad van bestuur zijn aangesteld. De leden van overeenstemmende Clubs kunnen toegang hebben tot de Club, net zoals een lid van de Club, op voorwaarde dat zij zich inschrijven en zich bij het secretariaat aanmelden met een introductiebrief van de overeenstemmende Club.
 

Toelating van nieuwe leden

Om een kandidatuur in te dienen, moet een aanvraag om toelating op het hiertoe voorziene formulier bij de Afgevaardigde Bestuurder van de Club worden ingediend. Het toezichtscomité geeft een soeverein advies dat niet moet worden rechtvaardigd.  

Lidmaatschapskaart

Om een kandidatuur in te dienen, moet een aanvraag om toelating op het hiertoe voorziene formulier bij het secretariaat van de Club worden ingediend. Het toezichtscomité geeft een soeverein advies dat niet moet worden rechtvaardigd. 
 

Secretariaat

Informatie en reserveringen: het secretariaat is bereikbaar van 8.30 tot 17.30 uur.

(Tel: +32 2 374 65 25 – Fax: +32 2 374 06 15 - E-mail: cl@cl.be)

 

Openingstijden

De club is geopend op weekdagen van 8u30 tot 17u30 gesloten in het weekend en op feestdagen. Het restaurant is geopend van maandag tot en met vrijdag van 12 uur tot 15 uur en 's avonds, inclusief in het weekend, alleen mits reservatie, voor minimaal 25 personen. De bar is geopend van 11.30 uur tot 15.30 uur.
De directie kan beslissen om de Club te sluiten tijdens perioden van het jaar waar de aanwezigheid van leden in belangrijke mate is verminderd ("brugdagen", "vakanties").

 

Privé-evenementen

De leden hebben de mogelijkheid om privé-evenementen in de lokalen van de Club te organiseren, zelfs buiten de gebruikelijke openingstijden, afhankelijk van de beschikbaarheid van de lokalen en de planning van de activiteiten van de Club. Het grote restaurant en de Brasserie kunnen alleen in de avond of in het weekend voor een privé-evenement worden gereserveerd. De 8 zalen daarentegen zijn voor de leden beschikbaar voor privé-evenementen tijdens de dag. 's Avonds zijn alle zalen beschikbaar na reservatie, voor cocktails en diners, onder voorbehoud van een bepaald aantal deelnemers. (tarieven op aanvraag: events@cl.be).
Dansavonden zijn onder bepaalde voorwaarden toegestaan.

 

Gasten

Leden kunnen onder hun verantwoordelijkheid door gasten worden vergezeld. De echtgenoten van de leden worden gelijkgesteld met gasten. Behalve eerder aangekondigde uitzondering, zijn de activiteiten alleen voorbehouden aan leden. Elke weekdagen zijn de echtgenoten van leden welkom om te lunchen met een gast van hun keuze.
 

Dress code

Stadskledij of vest zijn verplicht.
Een ontspannen kledij is toegestaan in het zomerseizoen, maar alleen buiten. Het dragen van jeans is onder alle omstandigheden verboden.

 

Mobiele telefoons

Het is ten sterkste aangeraden om deze in de vestiaire te laten.
De gemeenschappelijke ruimten moeten een aangenaam karakter van ontspanning en gezelligheid behouden.

 

Betalingen

De betaling van de jaarlijkse lidgelden geschiedt bij ontvangst van de aan de leden gerichte debetnota. De rekeningen van de bar, het restaurant, de parkeerplaats en de activiteiten worden geregeld bij ontvangst van de factuur aan het einde van de maand.
 

"Leaders" magazine

Aan het einde van elke maand wordt het Leaders magazine per post naar de leden gestuurd. Het bevat alle informatie over de conferenties en andere activiteiten die door de Club worden georganiseerd en die in de komende weken plaatsvinden.
 

Uitsluiting -Ontslag

De raad van bestuur kan, naar eigen goeddunken en zonder zijn beslissing te rechtvaardigen, een lid uitsluiten door hem hiervan per aangetekend schrijven te informeren. Het pro rata van het voorafbetaalde lidgeld wordt dan terugbetaald aan het uitgesloten lid.
In geval van ontslag van een lid blijft het pro rata van het vooruitbetaalde lidgeld verworven door de Club.

 

Reglement:

Dit kan te allen tijde worden gewijzigd door een eenvoudige beslissing van de raad van bestuur.

Privacybeleid

 

Inleiding

Cercle de Lorraine - Club van Lotharingen (hierna "CL" genoemd) hecht belang aan de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en erkent het belang van de bescherming van uw privacy.

Dit beleid ter bescherming van uw privacy en uw persoonlijke gegevens (hierna het "beleid") legt uit hoe CL uw persoonlijke gegevens verzamelt, verwerkt en beschermt. Het bevat informatie over het type gegevens dat CL verzamelt, hoe die worden verwerkt, voor welke doeleinden ze worden gebruikt en hoe u uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens kunt uitoefenen.

Neem contact op met CL via het speciale e-mailadres "dataprotection@cl.be" voor alle vragen, verzoeken en opmerkingen in verband met de bescherming van persoonlijke gegevens, of als u een van de gerelateerde rechten wilt uitoefenen ( zie punt IV. Uw rechten).

I.             Basisprincipes – De verbintenis tot privacybescherming van CL

CL verbindt zich ertoe om de persoonlijke gegevens waartoe zij toegang heeft te beschermen, om deze op een verantwoorde manier te behandelen en om transparant te zijn over de ingevoerde praktijken. CL hecht veel belang aan het vertrouwen dat zij geniet en verbindt zich bijgevolg tot het naleven van de volgende principes:

 

• u bent niet verplicht om de door CL gevraagde persoonlijke gegevens te verstrekken. Als u echter besluit bepaalde gegevens niet te geven, is CL mogelijk niet in staat om bepaalde diensten en/of producten te leveren;

• CL verzamelt en verwerkt uw gegevens alleen voor de in dit beleid beschreven doeleinden of voor specifieke doeleinden waarvoor u toestemming gegeven heeft en/of waarvan CL u op de hoogte heeft gebracht;

• CL hanteert het minimalisatieprincipe inzake de gegevensvergaring, met andere woorden er worden enkel persoonlijke gegevens verzameld en verwerkt voor het beoogde doel;

• CL streeft ernaar om uw persoonlijke gegevens zo nauwkeurig en actueel mogelijk te houden en biedt u de mogelijkheid om ze op elk moment te wijzigen. Dat kan door naar uw profiel in de ledenzone van de website te surfen of door een rechtstreeks verzoek te sturen naar het e-mailadres "dataprotection@cl.be";

• Als de persoonlijke gegevens die CL bezit niet langer van nut zijn en er geen enkele wettelijke verplichting is om ze bij te houden, zal CL haar best doen om ze te verwijderen, vernietigen of anonimiseren.

• Uw persoonlijke gegevens worden in geen geval verkocht of verhuurd en zullen niet worden gedeeld of openbaar gemaakt buiten de doeleinden met betrekking tot dit beleid, behalve wanneer de openbaarmaking wettelijk of van overheidswege verplicht is.

 

II.           Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

De persoonlijke gegevens die CL verzamelt, zijn afhankelijk van het doel, de dienst die CL levert of die u aan CL verstrekt.

 

CL kan worden verplicht om rechtstreeks, onder andere, de volgende categorieën persoonlijke gegevens te verzamelen:

 

a)     Persoonlijke gegevens, zoals uw naam, uw voornaam, uw e-mailadres, uw postadres en uw telefoonnummer (s);

b)     De ID die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot uw online account (die u op elk gewenst moment kunt wijzigen en aanpassen), de gebruikersnaam en het wachtwoord. Dit is nodig, zodat CL een persoonlijk gebruikersaccount kan maken dat gekoppeld is aan haar activiteiten die online toegankelijk zijn via haar websites en toepassingen;

c)      Uitwisselingen met CL, die details kunnen bevatten van conversaties via e-mailuitwisselingen of berichten op de sociale netwerken van CL;

d)     Demografische informatie, zoals uw leeftijd, verjaardag, geslacht en leefstijlvoorkeuren (voor de personalisatie van CL-activiteiten en -diensten);

e)     De browsegeschiedenis, zoals de bezochte pagina's, de datum van het bezoek, de locatie tijdens het bezoek of het IP-adres;

f)       De geschiedenis van uw reserveringen en drankjes in het restaurant of de bar, evenals de geschiedenis van uw aanwezigheid op de parkeerplaats en activiteiten;

g)     Informatie over uw gezondheidstoestand of meer bepaald over uw voedselallergieën;

h)     Informatie over derden, zoals persoonlijke gegevens over uw gezinsleden wanneer u CL deze informatie rechtstreeks verstrekt voor speciale evenementen;

i)       Als u solliciteert bij CL, verzamelen we aanvullende persoonlijke gegevens, zoals de verschillende banen die u heeft gehad, uw opleiding en referenties van uw voormalige werkgevers.

 

CL kan ook indirect persoonlijke gegevens over u verzamelen als:

 

a)     U inhoud deelt op sociale netwerken, websites of toepassingen met betrekking tot haar producten of diensten of door te reageren op haar posts en promotie-advertenties op sociale netwerken;

b)     CL leest of verzamelt persoonlijke gegevens over u via informatie verzameld door andere websites of verzameld op sociale netwerken of openbare profielen.

 

III.         Voor welke doeleinden verzamelt CL uw persoonlijke gegevens?

 

CL verzamelt uw persoonlijke gegevens, meer bepaald om haar dienstverlening optimaal af te stemmen op uw verwachtingen, alsook om te beantwoorden aan haar communicatie- of informatiebehoeften voor haar activiteiten. In het bijzonder kan CL uw persoonlijke gegevens verzamelen, bewaren, gebruiken en vrijgeven voor de volgende doeleinden:

 

a)     Om uw betalingen te verwerken als u haar producten of diensten koopt;

b)     Om uw vragen te verwerken en te beantwoorden en om contact met u op te nemen om te reageren op uw verzoeken en / of aanvragen;

c)      Om haar producten, diensten, communicatiemethoden en de functionaliteit van haar websites en / of toepassingen te ontwikkelen en te verbeteren;

d)     Om u informatie te verstrekken en uw registratie en / of abonnement op de nieuwsbrief of een andere dienst voor communicatieverzending te beheren;

e)     Voor het beheer van haar dagelijkse diensten in verband met uw aansluiting, deelname aan zijn wedstrijden, prijsvragen, promotionele activiteiten, activiteiten of privileges en ledenvoordelen;

f)       Om de identiteit te verifiëren van personen die CL telefonisch, elektronisch of elke andere manier contacteren;

g)     Met het oog op het waarborgen van de kwaliteit van haar diensten;

h)     Om de aandachtspunten van haar klanten en de wensen van haar leden beter te begrijpen en te evalueren en om haar activiteiten te doen evolueren;

i)       Om gepersonaliseerde producten en communicatie op maat aan te bieden en producten of diensten aan te bevelen die aan uw behoeften voldoen.

CL kan uw persoonsgegevens ook nodig hebben om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of als onderdeel van een contractuele relatie die CL met u heeft.

 

IV.        Uw rechten

Als CL uw persoonlijke gegevens verwerkt, komt u in aanmerking voor een aantal rechten die u op elk moment kunt uitoefenen. U kunt uw rechten uitoefenen via het speciale e-mailadres: dataprotection@cl.be

 

a) Recht van toegang: u kunt informatie verkrijgen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens en een kopie van deze persoonlijke gegevens.

b) Recht van rechtzetting: als u van mening bent dat uw persoonlijke gegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u eisen dat deze gegevens worden aangepast.

c) Recht om te wissen: u kunt om verwijdering van uw persoonlijke gegevens verzoeken.

d) Recht op beperking van de verwerking: u kunt verzoeken om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

e) Recht op verzet: u kunt zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. U heeft het absolute recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor doeleinden inzake direct marketing.

f) Recht om uw toestemming in te trekken: als u uw toestemming heeft verleend voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, heeft u het recht om deze toestemming op eender welk moment weer in te trekken.

g) Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens: wanneer dit recht van toepassing is, heeft u het recht dat de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt u worden teruggeven of, indien technisch mogelijk, om deze aan een derde partij over te dragen.

h) Het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: u heeft het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

 

V.          Hoe beschermt CL uw persoonlijke gegevens?

CL is zich bewust van het belang van de beveiliging van uw persoonlijke gegevens. Ze doet al het mogelijke om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen misbruik, interferentie, schade, ongeautoriseerde toegang, wijziging of openbaarmaking. Er zijn veel beveiligingsmaatregelen getroffen om u te helpen uw persoonlijke gegevens te beschermen. CL maakt gebruik van toegangscontroles, firewalls en beveiligde servers.

 

VI.        Delen van uw persoonlijke gegevens

Wanneer CL uw persoonlijke gegevens deelt met andere organisaties (zoals soortgelijke Clubs bijvoorbeeld), zorgt ze ervoor dat deze structuren voldoen aan de wetten op de bescherming van privacy en een systeem omvatten betreffende de beveiliging van uw persoonlijke gegevens en hun opslag.

 

Uw persoonlijke gegevens zullen in geen geval worden verkocht of verhuurd en zullen alleen worden gedeeld of bekendgemaakt voor doeleinden die verband houden met dit beleid, behalve in gevallen waarin openbaarmaking vereist is door de wet en / of overheidsinstanties.

 

 

VII.      Internationale transfers van uw gegevens

Persoonlijke gegevens kunnen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden verwerkt. Als dit het geval is, zal CL zich inspannen om ervoor te zorgen dat deze internationale gegevensoverdracht verloopt met de vereiste veiligheidsgaranties.

 

 

VIII.     Cookies

 

CL maakt gebruik van cookies om de goede werking van haar website te garanderen, om haar verkeer te analyseren en om haar bezoekers de best mogelijke gebruikerservaring te bieden. Er zijn drie soorten:

 

1.      Cookies voor statistische analyse

2.       Technische cookies

3.       Cookies voor sociale netwerken

 

Raadpleeg het Cookiebeleid van CL voor meer informatie

 

IX.        Contact met ons opnemen

Als u vragen, opmerkingen of klachten hebt over dit beleid of de verwerking van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact op met CL via het speciale e-mailadres: dataprotection@cl.be

 

Cookies policy

1.      Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein bestandje dat tekst bevat en dat een website op uw computer of mobiele telefoon bewaart als u de site bezoekt en u uw parameters niet anders heeft ingesteld. Cookies worden vaak gebruikt om een website te doen werken of om hem efficiënter te doen werken, alsook om de eigenaars van de site informatie te verstrekken.

2.      Hoe gebruiken wij cookies?

 

·         Cookies voor statistische analyse

De statistische cookies worden uitgegeven door onze technische dienstverleners (Google Analytics, Digiworks) om het bereik van de inhoud en de verschillende onderdelen van onze site te meten, om deze te evalueren en ze beter te organiseren. Meestal gaat het om gegevens betreffende het aantal bezoekers, de tijd besteed aan een pagina, het type erna geraadpleegde pagina.

Deze cookies maken het ook mogelijk om, indien nodig, browserproblemen op te sporen en bijgevolg de ergonomie van onze diensten te verbeteren.

Deze cookies genereren enkel anonieme statistieken en bezoekersvolumes, met uitsluiting van individuele informatie.

U kunt het gebruik van Google Analytics-cookies weigeren door de browser-add-on te downloaden en te installeren voor de deactivering van Google Analytics

Complementaire module van de browser voor het deactiveren van Google Analytics

·         Technische cookies

Dit zijn de cookies die nodig zijn om te surfen op de site. Ze geven toegang tot de producten en diensten van de site. Met deze cookies kunt u snel en efficiënt doorheen de site surfen. Met standaardcookies kunt u de presentatie van de site aanpassen aan de weergavevoorkeuren van uw toestel (gebruikte taal, weergaveresolutie), wachtwoorden en andere informatie over een gebruiker onthouden. Ze dienen bijvoorbeeld voor uw ledenzone, de kalender en uw inschrijvingen voor bepaalde activiteiten of het restaurant.

·         Sociale netwerkcookies

De cookies voor ‘sociale netwerken’ bieden u de mogelijkheid om inhoud op onze site te delen met andere mensen of andere mensen laten weten wat uw mening over de inhoud op de site is of hoe u die geraadpleegd heeft. Dit is met name het geval bij de deelfunctie die afkomstig is van de sociale netwerken Facebook, Twitter of LinkedIn. Het sociale netwerk dat zo’n applicatietab biedt, identificeert u waarschijnlijk met deze functie, zelfs als u deze niet hebt gebruikt tijdens het raadplegen van onze site.

3.      Hoe cookies beheren?

U kunt cookies naar eigen inzicht beheren en verwijderen. U kunt alle cookies verwijderen die al op uw computer zijn geregistreerd en u kunt de meeste browsers configureren om te voorkomen dat cookies worden opgeslagen.

Alles weten voor cookies

4.      Cookiebeheer in uw browser

In de meeste browsers kunt u:

• de cookies die zijn aangemaakt raadplegen en afzonderlijk verwijderen

• de cookies die door derden zijn gemaakt blokkeren

• de cookies die door bepaalde sites zijn gemaakt blokkeren

• alle cookies, ongeacht hun herkomst blokkeren

• alle cookies wissen als u uw browser sluit.

Als u besluit om uw cookies te wissen, moet u er rekening mee houden dat eventuele voorkeuren die u hebt ingesteld verloren gaan. Als u bovendien alle cookies blokkeert, zullen veel websites niet langer correct functioneren.